Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

2008.06.02
A GÖMB EGYESÜLET
 
ALAPSZABÁLYA
 
I.
 
Általános rendelkezések
 
1.         §
(1)   A GÖMB EGYESÜLET (a továbbiakban: Egyesület) az Egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott egyesületi formában működő közhasznú társadalmi szervezet.
(2)   Az Egyesület neve:
GÖMB EGYESÜLET
(3)   Az Egyesület székhelye:
1092 Budapest, Ráday u. 56.
(4)   Az Egyesület pecsétje: kör alakú
Szövege: GÖMB Egyesülete
(5)   Az Egyesület önálló jogi személy, amely egyesületi formában működik.
(6)   Az Egyesület alapítási éve: 2000
(7)   Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat a jövőben sem.
 
II.
 
Az Egyesület célja
 
2.         §          Az Egyesület tevékenységét az alábbi célok érdekében fejti ki:
 
(1) a ferencvárosi önszerveződő hagyományok őrzése
(2) amatőr, kulturális, sport és szabadidős kezdeményezések felkarolása, támogatása
(3) közösségszervezés, közösségek érdekképviselete
(4) rendezvények, közösségi programok szervezése
(5) a Balatonboglárlellei Gömb Party évenkénti megrendezése
(6) nemzetközi kapcsolat építés hagyományőrző egyesületekkel
(7) hagyományőrzéshez kapcsolódó módszertani oktatás
(8)   különböző országok népeinek egymást megismerésének elősegítése
(9)   a Ferencváros kulturális örökségének megóvása
(10) a Ferencváros euroatlanti integrációs törekvéseinek elősegítése
 
A fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú feladatokat látja el:
 
1.      Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
2.      Kulturális tevékenység,
3.      Kulturális örökség megóvása,
4.      Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
5.      Euroatlanti integráció elősegítése,
6.      Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások;
 
 
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
 
III.
 
Az Egyesület tagsága
 
      3. §
(1)   Az Egyesület tagjai:                
a)      rendes tagok              
b)      tiszteletbeli tagok
 
(2)   Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki (amely) az Alapszabályt elfogadja, és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy a célkitűzések megvalósítását tevékenységével támogatja, és eleget tesz tagdíjfizetési kötelezettségének.
 
(3)   Az Egyesületbe a be- és kilépés önkéntes.
 
(4)   A tagság rendes tag esetén tagfelvétellel, tiszteletbeli tag esetén választással jön létre.
 
4.    §. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választja a közgyűlés egyszerű többséggel azt a bel- és külföldi természetes vagy jogi személyt (a természetes személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteit), társadalmi szervezetet, aki (amely) az Egyesület tevékenységi területén kiemelkedő szakmai eredményeket ért el vagy az Egyesület számára jelentős pénzügyi támogatást nyújtott, vagy nyilatkozatában vállalja az Egyesület szakmai, erkölcsi, anyagi támogatását.
 
5.        §. A tagfelvételről (kivéve a tiszteletbeli tag felvételét), a kizárásról és a törlésről az Egyesület Elnöksége határoz. A határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni.
 
6.        §. A rendes tag a közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat köteles fizetni.
 
7.         § A tagfelvételi kérelem esetén a tagjelöltnek az Elnökséghez kell fordulnia és nyilatkozni kell arról, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá vállalja az éves tagdíj megfizetését. A kérelem tárgyában hozott Elnökségi döntésről a kérelmezőt az Elnökség értesíti és a tagsági viszony a tagdíj megfizetésével létrejön (tört év esetén arányos tagdíj fizetendő)..
 
IV.
 
A tagok jogai és kötelezettségei
 
8.         §.
(1)   A tagok jogaikat és kötelezettségeiket személyesen gyakorolhatják.
 
(2)   A rendes tag jogai:
a) Természetes személy esetén:
-         részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában
-         bármely tisztségre választhat és választható
-         igénybe veheti az Egyesület. szolgáltatásait, részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein
 
b). Jogi személy esetén:
-         részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában
-         bármely tisztségre választhat és választható
-         igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein
 
(3) Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
-         a Közgyűlés által megállapított tagdíj fizetése
-         az Egyesület tevékenységének aktív segítése
-         ezen Alapszabályban meghatározott kötelességek teljesítése
 
(4) A tiszteletbeli tag jogai:
-         tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein, ott felszólalhat
 részt vehet az Egyesület rendezvényein, igénybe veheti szolgáltatásait
 
(5)   A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy :
az Egyesület Alapszabályát elfogadja
anyagi, és/vagy szakmai, és/vagy erkölcsi támogatást nyújtson.
 
A jogi személy tagok jogaikat illetőleg kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik útján gyakorolhatják, illetőleg teljesíthetik.
 
 
V.
 
A tagsági viszony megszűntetése
 
9.         § (1) A tagsági viszony megszűnik:
a.)    rendes tag esetén:
-         a természetes személy tag halálával (jogi személy tag esetén jogutód nélküli megszűnésével)
-         kilépéssel
-         kizárással
-         törléssel.
 
b.)    tiszteletbeli tag esetén:
-         lemondással
-         törléssel
-         elhalálozással (jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnéssel).
 
(2) A tagot 6 havi tagdíjat meghaladó tagdíjhátralék esetén – eredménytelen felszólítást követően – a tagok közül törölni kell.
 
10.              § Az Egyesület elnöksége kizárhatja azt a tagot, akinek tevékenysége, vagy mulasztása az Egyesület célkitűzéseinek elérését akadályozza, vagy veszélyezteti.
 
11.              § A tagsági jogviszony természetes személy tag esetén az elhalálozás napjával (jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével), kilépéskor az erre irányuló nyilatkozatot követő 15. napon, kizárás esetén az erről szóló elnökségi, illetőleg közgyűlési határozat kézhezvételét követő 15. napon szűnik meg.
 
 
VI.
 
Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
 
12.              § (1) Az Egyesület szervei:
-         a Közgyűlés
-         a rendkívüli Közgyűlés
-         az Elnökség
-         a tisztségviselők
-         Felügyelő Bizottság (22. § (1) bekezdés szerint)
 
Összeférhetetlenségi szabályok:
 
(2) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött
be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
 
(3) A fenti rendelkezés értelmezése során vezető tisztségviselő - az 1997. évi CLVI tv. 26.§ m) pontjának ide vonatkozó rendelkezése szerint - a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti vagy felügyelő szervének elnöke és tagja; a közhasznú társaság ügyvezetője, valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagja, továbbá a közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a létesítő okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy.
 
VII.
 
A Közgyűlés
 
13.       §. (1) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, amely nyilvános. A rendes Közgyűlést évenként kell összehívni. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze annak időpontjának, helyének és napirendjének megjelölésével. Az Elnökség a Közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívót ajánlott levélben küldi el. A meghívó elküldése és a Közgyűlés időpontja között legalább 15 nap kell legyen.
 
(2)   A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van.
Ha a Közgyűlés a meghirdetett eredeti időponttól számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és 30 napon belül, ugyanezen napirendi pontok megtárgyalására ismételten össze kell hívni. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintett nélkül az eredeti napirendbe felvett kérdésekben határozatképes. A fenti rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha a Közgyűlés eredeti meghívójában a tagokat erről értesítették. A határozatképtelenség miatt összehívott Közgyűlés helyét és idejét az eredeti meghívóban közölni kell.
 
(3)   A Közgyűlésen minden szavazásra jogosult természetes és jogi személy rendes tag egy szavazattal rendelkezik.
 
14.       § (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
-         az Elnökség többségi határozata alapján
-         ha a rendes tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri
-         ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli
-         ha az Elnökség tagjainak több, mint 1/3-a megválik tisztségétől
-         a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére
 
(2) A rendkívüli Közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 hónapon belül össze kell hívni.
 
 
A rendkívüli Közgyűlésre egyebekben a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.
 
15.       § (1) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt.
A jelenlévők 2/3-ának szavazata szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához, és az Alapszabály elfogadásához valamint módosításához.
 
(2) A Közgyűlés nyílt szavazással határoz az Elnökség tagjainak megválasztásáról. Ha szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza, titkos szavazással dönt.
 
(3) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a, személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont) élettársa (a továbbiakban együttesen: hozzátartozó) a határozat alapján:
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek az Egyesület célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás.)
 
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a Közgyűlés elején megválasztott 2 tag hitelesíti.
 
(4) Az Egyesület ügyvezető Elnöke gondoskodik a Közgyűlés döntéseinek Határozatok Könyvében való nyilvántartásáról, amelyből ki kell tűnjön a határozathozatal időpontja, a határozatok tartalma, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya. Az Egyesület ügyvezető Elnöke gondoskodik a döntések érintettekkel való közléséről ajánlott postai küldemény útján.
 
(5) A Közgyűlés a döntéseit a saját kiadványában ( Hírlevél ) hozza nyilvánosságra
 
16.              §. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-         az Alapszabály megállapítása, módosítása
-         az éves szakmai program elfogadása
-         az Elnökség beszámolójának elfogadása
-         az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának kimondása
-         az Elnök, az Ügyvezető elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása
-         a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot
-         a határozott időre választott tisztségviselők megbízatásának meghosszabbítása
-         a tiszteletbeli tagok megválasztása
-         a tagdíj mértékének megállapítása
-         az éves költségvetésének, az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés jóváhagyása
-         a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása
-         a befektetési szabályzat elfogadása
 
17.       § A Közgyűlés által választott tisztségviselők visszahívhatók. A visszahívást a Közgyűlés tagjainak 1/3-a kezdeményezheti.
 
VII.
 
Az Elnökség
 
18.§. (1) Az Elnökség az Egyesület képviseleti, ügyintéző szerve.
 
(2) Az Egyesület tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban 6 tagú Elnökség irányítja, amely elnökökből, ügyvezető elnökből és további 4 elnökségi tagból áll.
 
(3) Az Elnökségi üléseken a Felügyelő Bizottság tagjai állandó meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt.
 
(4) Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont.
 
(5) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 4 éves időtartamra, megbízatásuk korlátlan alkalommal meghosszabbítható.
Az elnök megbízatása megválasztását követően csak egy ízben hosszabbítható meg max. 4 évi időtartamra.
 
(6) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A jegyzőkönyvet az ülés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és 2 Elnökségi tag hitelesíti.
 
(7) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évében legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
(8) Az Elnökség feladata és hatásköre:
-         a rendes és rendkívüli közgyűlés összehívása
-         az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és ellenőrzése
-         a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése
-         az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának, valamint gazdálkodási szabályzatának megállapítása, módosítása.
-         A tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés tagsági jogviszony törléséről
-         Az éves költségvetés meghatározása, elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése
 
(9) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az Elnökségi ülések nyilvánosak.
(10) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt legalább 4 elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
 
(11) Az Elnökség ülését az Egyesület Elnöke hívja össze az előterjesztések megküldésével. Az Elnök az Elnökségi ülés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívót ajánlott levélben küldi el. A meghívó elküldése és az Elnökségi ülés között legalább 15 nap kell legyen.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 4 elnökségi tag jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést legkésőbb 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott Elnökségi ülés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A fenti rendelkezés csak abban az esetben alkalmazható, ha az Elnökségi ülés eredeti meghívójában az elnökségi tagokat erről értesítették. A határozatképtelenség miatt összehívott Elnökségi ülés helyét és idejét az eredeti meghívóban közölni kell.
 
(12) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.
 
(13) Az Elnökség tagjai elnökségi ülés tartása nélkül is határozhatnak.
Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 3 napos határidő kitűzésével írásban kell az elnökségi tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az elnökségi tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon belül az elnök – akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök – írásban tájékoztatja.
Ha bármelyik elnökségi tag kéri, az elnökségi ülést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.
 
(15) Az elnökségi tagság megszűnik:
-         a mandátum lejártával
-         lemondással
-         visszahívással
-         elhalálozással
-         a közügyektől eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel.
 
(16) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Pt,. 685. § b) pont, élettársa (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnyben az Szövetség célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás.).
 
(17) Az Egyesület Elnöke gondoskodik az Elnökség döntéseinek Határozatok Könyvében való nyilvántartásáról, amelyből ki kell tűnjön a határozathozatal időpontja, a határozatok tartalma, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). Az Egyesület Elnöke gondoskodik a döntések érintettekkel való közléséről ajánlott postai küldemény útján. Az Elnökség a döntéseit a saját kiadványában ( Hírlevél ) hozza nyilvánosságra.
 
IX.
 
Az Egyesület elnöke és ügyvezető elnöke
 
19.§. (1) Az elnök feladatai és hatáskörke:
-         az Egyesület képviselete
-         az Elnökség üléseinek összehívása.
-         a Alapszabály, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
 
(2)   Az elnök önállóan jogosult az Egyesület képviseletére. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség más tagjára is átruházhatja.
(3)   Az elnök tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be.
 
20.§. Az ügyvezető elnök feladat és hatásköre:
Az ügyvezető elnököt a Közgyűlés választja 4 évi időtartamra. Feladata az egyesület képviselete, operatív ügyek intézése az Elnökség irányításával. Munkájáért díjazás adható a Közgyűlés döntése szerint.
 
X.
 
A Felügyelő Bizottság
 
21.§. (1) Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, kötelező az Elnökségtől elkülönült Felügyelő Bizottság megválasztása és létrehozása.
 
(2)   A 3 tagú Felülegyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés 4 évre választja meg.
(3)   A Felügyelő Bizottság elnökét maga választja tagjai közül, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság üléseit a Bizottság elnöke írásban hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A Felügyelő Bizottság elnöke a meghívót az ülés előtt legalább 15 nappal küldi el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal ül össze. Döntéseit nyílt szavazással, legalább 2 tag egybehangzó igenlő szavazatával hozza Szavazategyenlőség esetén a javaslatot újra szavazásra kell bocsátani. Ismételt szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnöke távollétében a helyettesítésével megbízott tag szavazata dönt.
(4)   A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az Elnökségtől és annak tagjaitól jelentést, az Egyesület esetleges munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet. Az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(5)   A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Közgyűlés, Elnökség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(6)   Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
22.§. (1) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve az Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki az Elnökség elnöke vagy tagja, az Egyesületben a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.
 
XI.
 
Az Egyesület gazdálkodása és vagyona, ügyvitele
 
23.§. (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet a Közgyűlés fogad el és amelyet a Közgyűlés a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg hagy jóvá.
(2)   Az Egyesület gazdasági és vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel és csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag ezen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
(3)   Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiak:
-         tagsági díjak
-         az államháztartás alrendszereitől, más adományozóktól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány
-         a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
-         pályázatok során nyert támogatási összegek
-         egyéb bevételek
-         közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel
-         egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.
-         az Egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel.
 
A támogatások elfogadásáról az Elnökség határoz.
 
(4)   Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenőn saját vagyonukkal nem felelnek.
(5)   Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
(6)   A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti
(7)   Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alaprendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(8)   Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet folytat, a tevékenység megkezdése előtt köteles befektetési szabályzatot készíteni, amelyet a Közgyűlés fogad el.
(9)   Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
 
24.§. Az Elnökség az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat bárki számára hozzáférhető módon kezeli, és azokban az Egyesület székhelyén előre megbeszélt időpontban bárki betekinthet.
Az Egyesület múködéséről, szolgáltatásai igénybevételi módjáról saját kiadványában ( Hírlevél ) tájékoztatja a nyilvánosságot, mely székhelyén hozzáférhető. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznúsági jelentést az Egyesület a Ferencvárosi Önkormányzat sajtójában teszi közzé.
 
XII.
 
Az Egyesület képviselete
 
25.§. Az Egyesület képviseletére az elnök, és az ügyvezető elnök külön-külön önállóan jogosult. Az Egyesület bankszámlája fölött az Elnök, az ügyvezető elnök és az Elnökség által kijelöl személy közül bármely kettő személy együttesen jogosult rendelkezni a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint.
 
XIII.
 
Az Egyesület megszűnése
 
26.§. (1) Az Egyesület megszűnik:
-         feloszlásának a Közgyűlés által történt kimondásával
más egyesülettel való egyesülésével a Közgyűlés döntése szerint
Bíróság általi feloszlatással és megszűnésének megállapításával.
(3)   Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a Közgyűlés nem dönt, továbbá, ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyonról nem történt rendelkezés, vagyonát – a hitelezők kielégítése után – más, a jelen Alapszabály II. pontjában leírtakkal hasonló célkitűzésű társadalmi szervezet céljainak megvalósítására kell fordítani.
 
Budapest, 2000. február 24.
 
                                                                                             …………................
                                                                                                          elnök
 


 


Fővárosi Bíróság
1363 Budapest
Markó u. 27.
11. Pk.60398/2000/4
 
 
 
VÉGZÉS
 
 
A Fővárosi Bíróság a Gömb egyesületet
 
szervezetet az 1989. évi II. törvény 15.§-ának (1) bekezdése alapján 9125 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.
 
A bíróság egyben a szervezetet az 1997. évi CLVI. törvény 22.§(3) bekezdése alapján közhasznú fokozatú szervezetté minősítette.
 
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye.
 
A szervezet székhely: 1092.Budapest, Ráday u. 56.
Működési köre: egyéb társadalmi szervezet.
 
A képviselő neve: Vajda János 1024 Bp. Keleti Károly u. 10.
                                  Szűcs Attila 1193 Bp. Táncsics u. 2
 
Budapest, 2000 november 22.
                                                                       Soósné dr. Lajos Ilona tanácselnök
 
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.